Obsah

Učební plán

2. stupeň

 

Vzdělávací oblast

Předmět

6.

7.

8.

9.

Disponibilní časová dotace

Celkem

(základní a disponibilní)

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

4+1

4+1

4+1

3+2

5

20

Cizí jazyk – anglický jazyk

3+1

3

3

3

1

13

Druhý cizí jazyk - ruština

-

2

2

2

6

6

Matematika a její aplikace

Matematika

4

4+1

4+1

3+1

3

18

Informační a komunikační technologie

Informatika

1

1

-

0+1

1

3

Člověk a společnost

Dějepis

1

2

2

2

-

7

Občanská

výchova

1

1

1

0+1

1

4

Člověk a příroda

Fyzika

0+1

2

2

2

1

7

Chemie

-

-

2

2

-

4

Přírodopis

1+1

1+1

1+1

2

3

8

Zeměpis

1+1

1

2

2

1

7

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

-

4

Výtvarná výchova

2

2

1

1

-

6

Člověk a zdraví

Rodinná

výchova

1

-

1

0+1

1

3

Tělesná výchova

2

2

2

2

-

8

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

1

1

1

0+1

1

4

Celkem

 

28

30

32

32

24

122