Obsah

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ A MŠ LITENČICE

Obecná ustanovení:

Na základě ustanovení § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici – vnitřní školní řád ŠD. Školní družina se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu – vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky


1. Práva žáků

a)     Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích zajišťovaných školní družinou.

b)     Na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek.

c)   Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich  výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Žák má právo sdělit svůj názor vychovatelce ŠD, nebo ředitelce školy. Žák musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti.

d)   Na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře.

e)   Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí.

f)    Na ochranu před sociálně patologickými jevy, jakoukoli formou nepřátelství, diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti.

g)      Být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní družině.

2. Žáci jsou povinni:

a) dodržovat vnitřní   řád školní družiny, předpisy a pokyny školy  k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

b) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem školní družiny, dbát  pokynů provozních  pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob,

c) své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD usměrňovat tak,  aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku,

d) zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce školní družiny v ten den, kdy  ke ztrátě či poškození došlo

e) chodit do školní družiny podle zápisového lístku  a účastnit se činností  organizovaných školní družinou

f) zacházet s vybavením školní družiny  šetrně, udržovat své místo i ostatní  prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chránit  majetek před poškozením

g) přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví

h) během vycházky a pobytu venku mají žáci své aktovky uložené ve třídě ŠD a oblečení v šatně. Cenné věci si berou s sebou. Za mobilní telefony a přinesené hračky ŠD neručí.

Žák je povinen chovat se ve školní družině tak, aby neohrožoval  spolužáky ani vyučujícího.  Při závažném a opakované porušování vnitřního řádu školní družiny může být rozhodnutím ředitele školy žák ze ŠD vyloučen.

3. Žáci nesmějí:

a) samovolně opouštět učebny, jídelnu či hřiště bez vědomí vychovatelky

b) manipulovat se školním zařízením v nepřítomnosti vychovatelky. Platí to všechny prostory školy – třídy, chodby, záchody apod.

c) nosit  do školní družiny  předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví  a bezpečnost žáka  nebo jiných osob

d) vylézat na parapety, stoly a židle

e) přinášet do družiny větší částky peněz či cenné věci. Škola nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození těchto předmětů

f) pořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby a používat mobilní
telefon v době čekání na oběd a jeho konzumace

h) před ukončením pobytu ve školní družině  z bezpečnostních důvodů opouštět školu a školní areál bez vědomí vychovatelky ŠD

i) používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického násilí,  hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi či vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné  porušení povinností stanovených tímto řádem a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen,

j) v prostorách školní družiny a při akcích souvisejících s činností ŠD žáci nesmějí  požívat alkoholické nápoje a kouřit.

k) Jestliže žák hrubým způsobem porušuje vnitřní řád ŠD, bude s rodiči zahájeno jednání.  Pokud nedojde v dohodnuté době k nápravě, bude žákovi ukončena docházka do ŠD.

4. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků

a)      Žáci jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny šetrně

b)      Místnost školní družiny i své místo při hraní či organizovaných činnostech udržují  v čistotě a pořádku

c)      Majetek školní družiny chrání před poškozením

d)      Majetek školní družiny nesmějí žáci odnášet domů

e)      V případě úmyslného poškození majetku školní družiny budou rodiče vyzváni k jednání o náhradě způsobené škody

II. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků a pravidla o vzájemných vztazích zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

a) O přijetí žáka do družiny se rozhoduje na základě písemné přihlášky – zápisního lístku.

b) Na zápisním lístku rodiče stanoví dobu pobytu žáka ve školní družině a způsob odchodu účastníka z družiny. Odchod žáka  ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpisem rodičů.

c) Pro vychovatelku je závazný odchod žáka uvedený v zápisním lístku. Změny je nutné včas vždy písemně oznámit.

d) Rodiče jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci žáka a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení žáka a na pravidelně užívané léky.

e)  Při vyzvednutí dítěte ze školní družiny  použijí rodiče dítěte telefon u vchodu. Po telefonickém spojení s vychovatelkou odchází dítě samostatně do šatny a pak s doprovodem domů.

f) Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání a je stanoveno ředitelem školy ve výši 100,-Kč měsíčně.

g) V případě přerušení docházky do družiny nebo odhlášení žáka z družiny se úplata nevrací.

h) Veškeré připomínky k práci školní družiny vyřizuje vychovatelka nebo ředitel školy.

i)  S tímto vnitřním řádem ŠD jsou žáci seznámeni na začátku docházky do ŠD.

j)  Pokud žák zůstane v ŠD po skončení pracovní doby, vychovatelka zavolá rodičům. Po domluvě s rodiči počká s žákem ve škole, dokud si ho rodiče nevyzvednou.

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a  jejich ochrany před sociálně patologickými jevy  a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

a) Po skončení vyučování (dle rozvrhu hodin) předá  učitelka vychovatelce informace o nepřítomných žácích.

b) Docházka přihlášených žáků je povinná. Nepřítomnost žáka zapíše vychovatelka do Přehledu výchovně vzdělávací práce. Denně je vedena docházka s přehledem přítomných žáků a  čas jejich odchodu.

c) Jedno oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků

d) Za bezpečnost žáků v družině odpovídá vychovatelka. Vychovatelka chrání žáky před všemi formami zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami.

e) Vychovatelka chrání žáky před fyzickým nebo psychickým násilím.

f) V případě úrazu vychovatelka zajistí jeho ošetření. Pokud to zranění vyžaduje, zajistí lékařskou pomoc. Uvědomí rodiče a provede záznam do knihy úrazů.

g) Při vyšším počtu žáků či vyžaduje-li to náročnost zajištění dozoru nad žáky v prostředí, v němž se budou pohybovat, může ředitel určit další pracovníky odpovídající za bezpečnost žáků.

h) Stravování - vychovatelka vede žáky k dodržování hygieny před jídlem, zajistí ukázněný nástup a odchod celého oddělení do jídelny i při odchodu z jídelny, vede žáky ke kultuře stolování a pomáhá s utužováním správných stravovacích návyků žáků.

i) Větrání místnosti zajišťuje průběžně vychovatelka.

IV. Provoz a vnitřní režim školní družiny

Rámcový režim dne ŠD

Ranní družina: 6.25 hod do 7.25 hod

I.oddělení :  11.20 hod do 16.00 hod

II.oddělení : mimo čtvrtek 12.10 hod do 15.00 hod

Vychovatelka  při výběru zaměstnání přihlíží k počasí, může přihlédnout i k zájmu žáků v oddělení. Vždy však především vychází ze školního vzdělávacího programu a z jeho rozpracování do konkrétních vzdělávacích plánů.

Rozdělení činností školní družiny

1. Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu. Do denního režimu zařazují po obědě a dle potřeby i během dne. Mezi odpočinkové činnosti patří klid na koberci, klidové hry, poslechové činnosti apod. Naplňují psychohygienické poslání.

2. Rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil, převažuje v nich aktivní odpočinek. Hry slouží k relaxaci žáků po soustředění ve vyučování.

3. Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka, jeho pohybové dovednosti a poznání. Jsou to řízené kolektivní nebo individuální činnosti, organizovaná nebo spontánní aktivita.

4. Příprava na vyučování – souvisí s plněním školních povinností. Není však stanovena jako povinná činnost. Probíhá formou vypracování domácích úkolů pouze se souhlasem a na přání rodičů nebo formou didaktických her, tj. zábavné procvičování učiva.

V. Platba za školní družinu

Platby za školní družinu probíhají dvojím způsobem, hotově na místě či bezhotovostním platebním stykem.

Platba činí 1000 Kč za celý školní rok.

Platby dopředu se neposílají. Platby jsou zasílány  na účet 181986576/0300. Do kolonky pro příjemce rodiče uvedou jméno a příjmení žáka.

 

Platnost  od 1. 9. 2023