Obsah

      Vnitřní řád školní jídelny

Vyplývá ze:

zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání (školský zákon)

         vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

         platných hygienických předpisů

I. Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů s  pracovníky školy

Strávník má právo:

 • stravovat se ve školní jídelně podle školského zákona
 • na kvalitní a vyváženou stravu podle zásad racionální výživy
 • na kulturní prostředí při stolování
 • na porci odpovídající normativu dle věkových kategorií
 • na dostatek času pro konzumaci oběda

Strávník má povinnost:

 • dodržovat vnitřní řád školní jídelny chovat se při stravování ohleduplně, v souladu 

      s hygienickými a společenskými pravidly stolování

 • řídit se pokyny dohlížejícího pedagoga a pracovnice pro výdej stravy
 • odnést po jídle použité nádobí, zanechat po sobě čisté místo u stolu a zasunout židli

Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy:

 • pedagogický pracovník zajišťující dohled nad dětmi/žáky zajišťuje bezpečnost a nezbytná organizační opatření
 • děti/žáci  jsou ve vztahu k pracovnici pro výdej stravy a pedagogickému dohledu povinni dodržovat pravidla slušného chování 
 • dohlížející pedagog a pracovnice pro výdej stravy, která vydává stravu, jsou povinni respektovat práva dětí/žáků a zajišťovat jejich uplatňování
 • vztahy zákonných zástupců s pracovníky školy jsou založeny na vzájemném respektu a slušnosti

II.  Provoz školní jídelny, organizace činnosti

 • Do školní jídelny mají povolen vstup pouze  děti/žáci – strávníci a pracovníci školy.
 • Výdej obědů pro žáky ZŠ probíhá od 11.20 h, 12.10 h, 13.05 h ( podle rozvrhu ).
 • Zákonný zástupce přihlašuje své dítě ke školnímu stravování na základě vyplněné přihlášky. Přihlášku ke stravování je nutno obnovit pro každý školní rok.
 • Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše uvedeného věku (viz. vyhláška č. 107/2005).
 • Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Děti/žáci nejsou nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání, jsou pouze vybídnuti k ochutnání.
 • Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti.
 • Žáci - strávníci si mohou ovoce a zeleninu, kterou nezkonzumují v jídelně, odnést z jídelny s sebou. Žáci, kteří zůstávají ve školní družině, si mohou pod dohledem paní vychovatelky tyto potraviny uschovat pro odpolední svačinu.
 • Úhrada za stravování se hradí bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu A .
 • Ceny a normy podávaného jídla se řídí předpisy o školním stravování.
 • Strava se odhlašuje předem, nejpozději do 7.00 h ráno, MŠ do 7.30 h.
 • Dítě/žák má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole.
 • Pro děti/žáky a zaměstnance školy se obědy do jídlonosiče vydávají v ceně finanční normy pouze v první den onemocnění, pokud se nejedná o infekční onemocnění (tzn. první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt ve škole). Další den nepřítomnosti ve škole jsou povinni oběd odhlásit.
 • Běžný úklid během provozní doby zajišťují ve školní jídelně pracovnice jídelny, včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem.
 • Úklid po skončení provozní doby zajišťují pracovnice školní jídelny.
 • Jídelní lístek se vyvěšuje na chodbě při vstupu do školní jídelny, na nástěnce ve školní jídelně  a na webu školy, vždy v pátek na období následujícího týdne

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

 • Bezpečnost a ochrana zdraví dětí/žáků ve školní jídelně je zajištěna po celou dobu provozu školní jídelny.
 • K zajištění bezpečnosti ve školní jídelně je určen pedagogický dohled, který dbá o bezpečnost strávníků, organizuje odběr stravy a dohlíží na čistotu a bezpečnost prostředí, zejména podlahy.
 • Děti/žáci dodržují ve školní jídelně zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu.
 • Každou nehodu, poranění či zdravotní indispozici ve školní jídelně děti/žáci okamžitě hlásí pedagogickému dohledu, který poskytne potřebnou péči.
 • Žáci se ve školní jídelně chovají způsobem, který vylučuje jakékoliv projevy ponižování nebo ubližování (zejména vůči žákům mladším a slabším).

IV.  Pravidla pro zacházení s majetkem ve školní jídelně

 • Děti/žáci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním.
 • Děti/žáci šetří zařízení a vybavení jídelny.
 • Děti/žáci oznámí zjištěné závady školního majetku pedagogickému dohledu ve školní jídelně.
 • Škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí dítě/žák svévolně, je povinen jeho zákonný zástupce uhradit nebo zajistit opravu.