Obsah

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 ( I.oddělení )

 

Cílem je dát příležitost dítěti k naplnění volného času a seberealizovat se.

Plán činností není závazně stanoven, může být doplněn nebo pozměněn o další činnosti podle

počasí, potřeby a přání dětí.

CELOROČNÍ HRA :  „ MÁME RÁDI ZVÍŘATA ” – každý měsíc si budeme povídat o jednom zvířeti z volné přírody ( ježek, sova, veverka, medvěd, liška, jelen, sýkorka, zajíc, bažant, prase divoké )

PODZIMNÍ OBDOBÍ  ( září, říjen, listopad )

poznáváme nové žáky a nové prostředí

seznámení dětí s řádem ŠD, bezpečností a s denním režimem ŠD

rozvíjíme jemnou motoriku – navlékání, provlékání, třídění

denně trávíme nějaký čas venku

vybíráme si zájmové kroužky

sbíráme kaštany a žaludy pro lesní zvěř

kreslíme, malujeme a modelujeme na podzimní téma

vyrábíme draky a pouštíme je na hřišti

ochutnávka ovoce a zeleniny

soutěžíme o nejhezčí dýni z lepenky

chodíme na vycházky do lesa a do parku

HALOWEEN – společná akce

kreslíme, malujeme, stříháme, lepíme – podzimní tématika

čteme, posloucháme a díváme se na pohádky

hrajeme hry na koberci

povídáme si o prevenci proti nachlazení, vaříme si čaj

Bramborování – obrázky z bramborových razítek

akce : Závody papírových vlaštovek

Zvíře měsíce září : ježek

Zvíře měsíce října : sova

Zvíře měsíce listopadu : veverka

ZIMNÍ OBDOBÍ ( prosinec, leden, únor )

Mikuláš, adventní čas, Vánoce

vyrábíme vánoční přání, zdobíme oddělení

posloucháme a zpíváme vánoční koledy

sáňkujeme, bobujeme, hrajeme hry na sněhu

akce : Čertovské rejdění ( soutěže a diskotéka v tělocvičně )

vyprávíme si o vánočních dárcích

stavíme sněhuláky

kreslíme a malujeme na zimní téma

akce : Kdo dejede nejdál? ( soutěž ve sjezdu na bobech )

čteme a díváme se na pohádky

procházíme se zimní přírodou, sáňkujeme, bobujeme

povídáme si o místě, ve kterém žijeme

připravujeme se na školní karneval

akce : Turnaj v Člověče, nezlob se !

Zvíře měsíce prosince : medvěd

Zvíře měsíce ledna : liška

Zvíře měsíce února : sýkorka

JARNÍ OBDOBÍ (březen, duben, květen )

zdobíme školu a naše oddělení ( jarní motivy )

chodíme na vycházky, sledujeme změny v přírodě

Měsíc knihy – uděláme si besedu o nejoblíbenější knize

povídáme si o domácích zvířatech a jejich mláďatech

akce : Můj domácí mazlíček

vyrábíme dopravní značky

hrajeme míčové a kolektivní hry na hřišti

chodíme na dětské hřiště a na vycházky po okolí Litenčic

povídáme si o velikonočních zvycích

vyrábíme velikonoční zajíčky, kraslice a kuřátka

soutěžíme v jízdě na koloběžce

akce : Čarodějnické odpoledne ( soutěže, opékání )

chodíme na vycházky do lesa

sportujeme na hřišti, dovádíme na prolézačkách

skládáme z papíru

kreslíme na chodníku

Den matek – vyrábíme přáníčka

akce : Indiánské odpoledne

Zvíře měsíce března : zajíc

Zvíře měsíce dubna : bažant

Zvíře měsíce května : jelen

LETNÍ OBDOBÍ (červen )

Den dětí – akce školy, pokračujeme zábavným odpolednem v družině

Prázdninový vláček – kam chci jet na prázdniny

trávíme hodně času v přírodě, na hřišti, na prolézačkách

hodnotíme školní rok a společné akce

akce : Netradiční olympiáda ( sportovní disciplíny trochu jinak )

Zvíře měsíce června : prase divoké

 

Roční plán činnosti školní družiny pro školní rok 2020/2021 (II. oddělení)

 

Pestrý podzim

Odpočinkové činnosti – volné kreslení, vykreslování, stolní a karetní hry, stavebnice, zábavné povídání, četba dětských knih, poslech hudby, animované pohádky,…

Rekreační činnosti – pohybové hry, soutěže, cvičení, tanec, sezonní hry, pobyt na dětském hřišti,….

Společenskovědní zájmové činnosti – režim a provoz školní družiny, kázeň, bezpečnost, zásady slušného chování (zdravení, požádání, poděkování), chování ve školní jídelně, školní družině, na veřejnosti, bezpečná cesta ze školy (pravidla pro chodce), vztahy mezi dětmi, vzájemná tolerance, významné dny,….

Přírodovědné zájmové činnosti – vycházky do přírody, podzimní měsíce, proměny přírody, sklizeň ovoce a zeleniny, poznávání stromů, listů hub, stěhovaví ptáci, zvířata na podzim, ovoce a zelenina-vitamíny, poznávání a sběr přírodnin, přírodovědné hádanky a kvízy, práce s encyklopedií,….

Sportovní zájmové činnosti – bezpečnostní návyky v tělocvičně a na víceúčelovém hřišti, průpravná cvičení s míčem, atletická abeceda, atletický žebřík, závody v družstvech, akrobacie-kotoul vpřed, vzad, most, kyvadlo, míčové hry – Americká vybíjená, ragbíčko, minibasketbal, kopaná, vybíjená,…

Esteticko-výchovné zájmové činnosti – tematické kreslení-zážitky z prázdnin, můj kamarád, otisky (listů, ovoce, zeleniny), houby, tažní ptáci, stromy, sklenice s přírodninami, strašák,…

Pracovně zájmové činnosti – sběr přírodnin, práce s přírodními materiály, výrobky z vlny, ubrousková technika, práce s modelínou, navlékání plodů, podzimní skřítci, zdobení tykví, obrázky z přírodnin, skládanky z papíru, konstruktivní hry,…

Příprava na vyučování – vypracování domácích úkolů, četba, jazykolamy, kvízy, hádanky, doplňovačky, vědomostní soutěže, údržba penálu,….

Akce: Litenská muška (soutěž v míčových dovednostech), Halloweenské odpoledne se soutěžemi,             Pečení perníčků

Pohádková zima

Odpočinkové činnosti – volné kreslení, vykreslování, stolní a karetní hry, stavebnice, zábavné povídání, četba dětských knih, poslech hudby, animované pohádky,…

Rekreační činnosti – pohybové hry, soutěže, cvičení, tanec, sezonní hry, sáňkování, bobování, koulování, hry na sněhu, sněhové cesty, hod sněhovou koulí na cíl, stavby ze sněhu,….

Společenskovědní zájmové činnosti – příprava adventu, sv. Mikuláš, vánoční zvyky a tradice, obdarovávání blízkých osob, Nový rok, Tři králové, pranostiky, Masopust…

Přírodovědné zájmové činnosti – vycházky do přírody, zimní měsíce, proměny přírody, zvěř v zimě, zimní spáči, pozorování a krmení stálých ptáků, stopy ve sněhu, jehličnaté stromy(plody), otužování, cvičení, lidské tělo, zdravá strava, proměny počasí, soutěže s přírodovědnou tématikou

Sportovní zájmové činnosti – sportování v tělocvičně, hry na průpravu rychlosti, obratnosti a vytrvalosti, kruhy, lavičky, balanční úseče, míčové hry…

Esteticko-výchovné zájmové činnosti – vánoční koledy, písně se zimní tematikou, tanec podle hudby, dramatizace pohádek, výroba loutek, obrázky se zimní tematikou – vánoční stromeček, kapr, čert, Mikuláš, anděl…

Pracovně zájmové činnosti – zimní výzdoba chodeb a ŠD, výroba drobných vánočních ozdob a dárků, sněhové vločky a andělé z papíru, práce s vlnou, vánoční přáníčka, výroba obličejových masek…

Příprava na vyučování – vypracování domácích úkolů, výukové programy na interaktivní tabuli,četba, jazykolamy, kvízy, hádanky, doplňovačky, vědomostní soutěže, údržba penálu...

Akce: Taneční hrátky se soutěžemi, Turnaj v piškvorkách, Karneval v ŠD

Veselé jaro

Odpočinkové činnosti – volné kreslení, vykreslování, stolní a karetní hry, stavebnice, zábavné povídání, četba dětských knih, poslech hudby, animované pohádky,…

Rekreační činnosti – pohybové hry, soutěže,cvičení, tanec, sezonní hry, přirozený pohyb na čerstvém vzduchu, míčové hry, skákací panáci, skákací guma

Společenskovědní zájmové činnosti – Velikonoce – svátky jara, zvyky a tradice, maminka má svátek, vztah k rodičům, vztah ke starým lidem, hodnota peněz, zacházení s věcmi, důležitá telefonní čísla…

Přírodovědné zájmové činnosti – jarní měsíce, jarní květiny a byliny, stromy a keře, části těla rostlin, změny v přírodě, ptáci na jaře, ptáci a jejich hnízda, život v trávě, ochrana přírody, třídění odpadu a recyklace, mláďata…

Sportovní a zájmové činnosti – soutěže v družstvech, cvičení na kruzích, skok do dálky z místa, přeskoky přes švihadlo, závody v běhu, překážková dráha, kruhový trénink, úpolové hraní, hod do dálky…

Esteticko – výchovné zájmové činnosti – obrázky s jarní tematikou – jaro, velikonoční motivy, jarní květinym sluníčko, ptáci, kvetoucí stromy, mláďata, kraslice, mandaly, písně s jarní tematikou, taneční hry, hudební hádanky…

Pracovně zájmové činnosti – jarní výzdoby chodeb a školní družiny, origami – lodička, parník, solnička, květiny, korálky z papíru, ubrousková technika, velikonoční dekorace – věnečky z proutí, pletení pomlázek, slepička, zajíček, konstruktivní hry…

Příprava na vyučování – vypracování domácích úkolů, četba, jazykolamy, kvízy, hádanky, doplňovačky, vědomostní soutěže, procvičování a rozšiřování slovní zásoby, údržba penálu

Akce: Turnaj v žlutém minivolejbalu, Hledání pokladu, Pálení čarodějnic

Hřejivé léto

Odpočinkové činnosti – volné kreslení, vykreslování, stolní a karetní hry, stavebnice, zábavné povídání, četba dětských knih, poslech hudby, animované pohádky,…

Rekreační činnosti – pohybové hry, soutěže, cvičení, tanec, sezonní hry, přirozený pohyb na čerstvém vzduchu, míčové hry, pobyt na dětském hřišti

Společenskovědní zájmové činnosti – chování o prázdninách, přeceňování sil, důvěřivost vůči cizím lidem…

Přírodovědné zájmové činnosti –letní měsíce, letní květiny a byliny, ovoce a zelenina, květy a plody, význam včel, čmeláků a motýlů, život ve vodě, živočichové žijící v moři, živočichové žijící v rybníce, vycházky do přírody, práce s encyklopedií…

Sportovní a zájmové činnosti – soutěže v družstvech, míčové hry, skok do písku, skok z místa…

Esteticko – výchovné zájmové činnosti – hry s hudbou, hudební hádanky, sezonní ovoce, podmořský svět – ryba, chobotnice, hvězdice, delfín, želva, mořský koník…

Pracovně zájmové činnosti –konstruktivní hry(LEGO, SEVA…), úklid školní družiny…

Příprava na vyučování – vypracování domácích úkolů, četba, jazykolamy, kvízy, hádanky, doplňovačky, vědomostní soutěže, procvičování a rozšiřování slovní zásoby, údržba penálu…

Akce: Indiánské odpoledne