Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Zš a Mš Litenčice
 • 2. Důvod a způsob založení
 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Litenčice 165
  768 13 Litenčice
  Telefon: 775724485
  E-mail: reditel@zslitencice.cz
  WWW: zslitencice.cz.perseus.gcm.cloud/
  ID Datové schránky: 2w7me3x
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   Litenčice 165
   768 13 Litenčice
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Litenčice 165
   768 13 Litenčice
  • 4.3 Úřední hodiny
   pondělí8:00 – 15:00
   úterý8:00 – 15:00
   středa8:00 – 15:00
   čtvrtek8:00 – 15:00
   pátek8:00 – 15:00
  • 4.4 Telefonní čísla
   775724485
  • 4.5 Adresa internetové stránky
   zslitencice.cz.perseus.gcm.cloud/
  • 4.6 Adresa podatelny
   E-podatelna
  • 4.7 Elektronická adresa podatelny
   reditel@zslitencice.cz
  • 4.8 Datová schránka
   ID Datové schránky: 2w7me3x
 • 5. Případné platby lze poukázat
  181986576/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
 • 6. IČO
  75022729
 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty
  Nejsme plátci DPH
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Informace se podávají

  • ústně – v kanceláři ZŠ a MŠ
  • písemně – osobně v kanceláři ZŠ a MŠ nebo poštou na adresu ZŠ a MŠ
   Litenčice
   Litenčice 165
   768 13 Litenčice
  • e-mailem: reditel@zslitencice.cz
  • elektronickým podáním: reditel@zslitencice.cz
  • telefonicky na tel. čísle: 775724485

   

 • 10. Příjem podání a podnětů
  Podatelna
 • 11. Předpisy
  • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

   11.1 Nejdůležitější používané předpisy (vše ve znění pozdějších předpisů)

   Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

   Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,

   Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

   Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

   Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

   Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

   Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

   Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

   Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, 

   Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

   Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

   Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

       Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři školy.

   Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

  • 11.2 Vydané právní předpisy

   Organizační řád školy, 2021.

   Školní řád základní školy, 2020.

   Vnitřní řád školní družiny, 2021.

   Směrnice k poskytování informací, 2021.

   Spisový řád, 2021.

   Provozní řád, 2021.

 • 12. Úhrady za poskytování informací
  • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

   Kopírování dokumentů v listinné podobě – 10 Kč za stranu,

   Kopírování dokumentů v digitální podobě – 10 Kč za soubor.

  • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 • 13. Licenční smlouvy
  • 13.1 Vzory licenčních smluv

   Nebyly zpracovány.

  • 13.2 Výhradní licence

   Organizaci nebyly poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
 • Poskytnuté informace
 • Popisy úkonů orgánu veřejné moci - životní situace
  Služby veřejné správy na portal.gov.cz
 • Formuláře
  Formuláře
 • Opravné prostředky