Obsah

Projekty v MŠ


Logopedická prevence

Vede: Pavlína Valachová,  Žaneta Kalivodová a Bc. Kateřina Králíková

Z důvodu velkého výskytu špatné výslovnosti hlásek u dětí, věnujeme velku pozornost logopedické prevenci. Úzce spolupracujeme se Speciálně - pedagogickým centrem pro děti s vadami řeči Brno, pobočkou v Kroměříži.

Denně s dětmi provádíme logopedické chvilky zaměřené na rozvoj správného dýchání, gymnastiku mluvidel a artikulační cvičení.

Učitelky se dětem věnují individuálně . Procvičují artikulační a dechová cvičení, gymnastiku mluvidel. Nacvičují správné postavení mluvidel pro jednotlivé hlásky. Učí je správně vyslovovat nápodobou ve slabikách, slovech, větách, říkankách a básních- teprve potom procvičují hlásky v hovorové řeči. Součástí individuální práce je i rozvoj grafomotoriky dětí. Přitom obě učitelky úzce spolupracují s rodiči dětí.

V rámci logopedické prevence se v průběhu celého dne v naší mateřské škole nezaměřujeme jen na správnou výslovnost hlásek, ale také na rozvoj slovní zásoby dětí. osvojování a zdokonalování gramatické správnosti jejich mluveného projevu a na rozvoj jejich souvislého vyjadřování.

 

Zdravý úsměv

Vede: p. Zdeněk Forejt

Jedenkrát za měsíc se děti setkávají s panem Zdeňkem Forejtem při projektu Zdravý úsměv. Seznamují se se zásadami zdravého životního stylu a zdravé výživy, poznávají zdravou stravu, stavbu zubů, nacvičují správné držení a používání zubního kartáčku, správnou techniku čištění zubů.

Učitelky každodenně pokračují v upevňování získaných dovedností při čištění zoubků po obědě. Informují o projektu také rodiče a spolupracují s nimi.

 

Hrajeme si s výtvarným materiálem

Děti mají možnost rozvíjet výtvarné schopnosti a fantazii, mimo řízené činnosti, jedenkrát týdně v odpoledních hodinách. Setkávají se zde s různými výtvarnými i přírodními materiály.

V těchto činnostech se budou střídat paní učitelky Žaneta Kalivodová a Pavlína Valachová.